650424school 03

NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงเรียนบางกะปิ ครบรอบ 67 ปี

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงเรียนบางกะปิ ครบรอบ 67 ปี ในการนี้ ได้มอบต้นไม้มงคล และหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงแก่ นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย