650330

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย (ตราสถาบัน) จำนวน 40,000 ชิ้น

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า)

          ในโอกาสที่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัย (ตราสถาบัน) จำนวน 40,000 ชิ้น แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำหรับใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และครั้งที่ 42 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมในพิธีทุกท่าน    

          ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ต้องขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัย (ตราสถาบัน) จำนวน 40,000 ชิ้น