650128kickof 10 11zon

NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา ‘นิด้า’ พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน NIDA for ALL KICKOFF! รวม “พลัง” สร้างสรรค์ “นิด้า” ในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี และในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสด (Live Event) ผ่าน MS TEAMS นำทีมโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การพลิกโฉมอย่างยั่งยืน

          รวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบัน ให้สอดรับกับเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการในอนาคต

          พร้อมกันนี้ ทีมผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน ประกอบไปด้วย  รักษาการแทนอธิการบดี  และรองอธิการบดีทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่  รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ , รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล , รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ , ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล และ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมพูดคุยเจาะลึกถึงทิศทาง กรอบการดำเนินงาน การขับเคลื่อนสถาบันภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

          ซึ่งในช่วงท้ายของการสนทนาได้มีการตอบข้อซักถามจากประชาคมนิด้า ที่ส่งเข้ามาทั้งในรูปแบบ On-Site และ Online โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รวบรวมข้อคำถามส่งให้ทางผู้ดำเนินรายการ และทีมผู้บริหารได้ชี้แจงและตอบประชาคมนิด้าอย่างครบถ้วน และครอบคลุมในทุกประเด็น

          ทิ้งท้ายก่อนจบงานในวันนี้ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรนิด้า ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน ภายใต้แคมเปญ NO GIFT POLICY เปลี่ยนการ “รับ” เป็นการ “ให้” เพื่อสร้างธรรมาภิบาลองค์กรให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ขององค์กรในด้าน “ซื่อสัตย์สุจริต” (Integrity) อันจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันต่อไป

          การจัดงาน NIDA for ALL KICKOFF! ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นและก้าวย่างที่สำคัญของประชาคมนิด้า ทั้งในระดับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่การเป็นเสาหลักทางปัญญาของสังคม สร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

“WISDOM for Sustainable Development”

#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#NIDAforALLKICKOFF

#รวมพลังสร้างสรรค์นิด้า

#NIDA #NIDAThailand

NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA for ALL KICKOFF! เปิดวิสัยทัศน์นำพา 'นิด้า' พลิกโฉมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน