650301law 03

กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2565  เป็นหลักสูตร 48 ชั่วโมง ผ่าน MS Teams โดยโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามที่กฎหมายให้อำนาจ ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร