650131nida 01 11zon

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565

“เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความภาคภูมิใจในรากเหง้าแห่งปัญญา ความสามารถและการประยุกต์ใช้ทักษะของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างสมดุลให้กับสภาพแวดล้อมของชุมชน” แต่อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องมีการนำองค์ความรู้และแนวคิดในการจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565”

          เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มชุมชนทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ของสถาบันมาพัฒนายกระดับคุณภาพภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ตามแนวคิดที่ว่า NIDA “WISDOM for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

          โดย ตัวแทนจาก “นิด้า” ได้ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวไปแล้วใน 2 กลุ่ม/ชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มเทียนต่อเทียน ชุมชนพิบูลทรัพย์ 17 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นำโดย รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และ 2) ชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นำโดย รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนำองค์ความรู้และศาสตร์การพัฒนาสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

          “กลุ่มเทียนต่อเทียน” เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยหนองจอก ที่ยังขาดการวางแผนการผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือ น้ำมันเหลืองสำหรับกัวซา โดยทีมงานได้ร่วมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การวิจัยการตลาดก่อนจัดทำผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างชื่อให้กลุ่มเทียนต่อเทียนเป็นที่รู้จัก

          “ชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่” กับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังขาดทักษะในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ดินเหนียวสำหรับทำต้นไม้หรือดอกไม้ประดับ รวมทั้งยังมีของดีอย่างไข่เค็มและปลาดุก วัตถุดิบที่สามารถนำไปต่อยอดได้มากขึ้น ทีมงานจึงได้ร่วม ให้ความรู้และ Know How ในการต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านรูปแบบธุรกิจชุมชน รวมทั้งการพัฒนา Business Model และแผนการตลาด ไปจนถึงสร้าง Branding ให้กับสินค้าของชุมชน ฯลฯ

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565