650422 01

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563  ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  

          โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งดังกล่าว มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายยืน ภู่วรวรรณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล)  2) นายสุเมธ ตันติเวชกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)  และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์อีกจำนวน 2 ราย ได้แก่  1) นายมีชัย  วีระไวทยะ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)  2) นายอภิชัย พันธเสน  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนาสังคม)

          นอกจากนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,224 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 64 คน และระดับปริญญาโท 1,160 คน 

          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  จรุงกิจอนันต์  นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กราบบังคมทูลเบิก ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวนสองล้านบาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย