650201green 01 11zon

กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อหารือแนวทางการนำพื้นที่ 44 ไร่ ของสถาบันเข้าร่วมในโครงการ “Green Bangkok 2030 ตามเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเมืองให้เป็น GREEN BANGKOK ภายในปี ค.ศ.2030”

          ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียว ผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ให้แก่คนเมือง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อไป 

#NIDA #NIDAThailand #GreenBangkok2030

กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030
กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030
กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030
กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030
กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030
กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030
กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030