650401nida 05

ขอแสดงความยินดี

 ในวาระครอบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนาสถาบัน กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 30 ปี จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1. นายสุระ  ขันทีท้าว  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน) สังกัดคณะสถิติประยุกต์ 2. นางสาวพูนทรัพย์  ระวังกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 3. นางวิไลลักษณ์  ภิรมย์เกียรติ์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ 2 สังกัดกลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่กองกลาง สำนักงานสถาบัน

          4. นายยุทธนา  สุจริต ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกอง) สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบัน  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  วิจิตรธรรมรส ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ 6. นางสาวเสาวลักษณ์ เทพมณีย์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนัก สังกัดสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร 8. นางคณิตตา  บุญนาค ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนัก สังกัดสำนักวิจัย 9. นายภูษิต  จันทร์เหมา  ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ กองกลาง สำนักงานสถาบัน