650117nida 05 11zon

“นิด้า” ร่วมวางพานพุ่ม งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง