650419cong

ขอแสดงความยินดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต ในโอกาสได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ขอแสดงความยินดี