650117pr 01 11zon

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ กรมประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมคณะ เข้าพบ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , นางพิชญา เมืองเนาว์ และ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์  ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6  โดยทางสถาบันได้ร่วมพบปะพูดคุย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย

เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ กรมประชาสัมพันธ์
เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ กรมประชาสัมพันธ์
เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ กรมประชาสัมพันธ์
เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ กรมประชาสัมพันธ์