650127eng 02 11zon

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ

  ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้จัดไปในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน และระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย   สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี จำนวน 78 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ