650209 01 11zon

บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet โดยคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย และคุณอัญญพร นันทพัฒน์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค สำนักงาน National Chengchi University (NCCU) ประจำประเทศไทย

เป็นวิทยากร บรรยายรายละเอียดทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมไปถึงข้อมูลทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของ National Chengchi University (NCCU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
บรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)