650212sapa 01 11zon

ประชุม (ปขมท.) ชุดที่ 21

  สภาพนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ชุดที่ 21 และประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 101 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 (1/2565)                                                     

โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9 ที่ประชุมได้มีการประชุมกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 101 (1/2565) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดยมีนางสาวภารดี เทพคายน ประธานสภาพนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวรายงานการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม

      สำหรับในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “จะ Re(Skill) หรือ Up(Skill) อย่างไรดีในยุค Disruption” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

      ปขมท. เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ เป็นองค์กรตัวแทนประสานสัมพันธ์ ทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วยชี้แนะและแก้ไขปัญหา มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมวิวัฒนาการอุดมศึกษาไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ประชุม (ปขมท.) ชุดที่ 21
ประชุม (ปขมท.) ชุดที่ 21
ประชุม (ปขมท.) ชุดที่ 21
ประชุม (ปขมท.) ชุดที่ 21