620222 01 11zon

งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บพข.

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.สิรี ขัยเสรี ผู้อำนวยการ และรศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้ให้ความอนุเคราะห์ ผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ.ดร.พัทรียา หลักเพชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และผู้อำนวยการ 12 ศูนย์วิจัย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วม พร้อมแนะนำผู้บริหารชุดใหม่ของสถาบัน

     โดย รศ.ดร.สิรี ขัยเสรี และ รศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล ได้กรุณาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับทุนวิจัย และได้ให้เกียรติตอบรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้สำหรับโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสถาบัน ในโอกาสต่อไปด้วย

งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บพข.
งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บพข.
งานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับ บพข.