650222yuva 04 11zon

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนดอกไม้

  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลงพื้นที่ชุมชนดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ภายใต้การนำทีมของ รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้  ชุมชนดอกไม้ มีจำนวนครัวเรือน: 182 ครัวเรือน  ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานคร  โจทย์การพัฒนา: พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาการรวมกลุ่มสัมมาชีพชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุและว่างงาน 

      ทรัพยากรหลักในพื้นที่: ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำขนมโบราณ เช่น ขนมผกากรอง ขนมหม้อแกง ขนมเปี๊ยะ  ปัญหาที่พบ: คนในชุมชนมีองค์ความรู้แต่ขาดแนวคิดการต่อยอดประเภทผลิตภัณฑ์ (product lines) และ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, ขาดทักษะการทำการตลาด และช่องทางการจำหน่ายยังอยู่ในวงจำกัด ไม่มีการสร้างแบรนด์สินค้าอัตลักษณ์สำหรับชุมชน และยังขาดองค์ความรู้ด้านระบบบริหารจัดการการจัดทำบัญชีต้นทุนสินค้าและแผนการตลาด

      แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพ รูปลักษณ์ และรสขาติขนมเปี๊ยะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (product segmentation, targeting and positioning) 

2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะชุมชน

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และแผนการตลาด

4. พัฒนา Branding ให้กับสินค้าของชุมชน ออกแบบ Packaging และ Logo ให้กับสินค้าของชุมชน

4. อบรมและเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายออนไลน์ และออฟไลน์

5. อบรมให้ความรู้การทำบัญชีต้นทุนสินค้า และกลยุทธ์ราคา

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนดอกไม้
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนดอกไม้
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนดอกไม้
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนดอกไม้