650224oia 01 11zon

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ SMU

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

      เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM กับ คุณ Eddie Tritton ตำแหน่ง Executive Director – SMU Executive Development และ คุณ Kenneth Choo ตำแหน่ง Director – Office of Overseas Centres เพื่อร่วมพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับ SMU ในมิติความร่วมมือเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของสถาบันและ SMU ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการคำนึงถึงการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสถาบันและ SMU

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ SMU