แสดงความยินดี “ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ” เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูง, เมธีวิจัยอาวุโสสาขานิติศาสตร์  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

          จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565