650304nida 07 11zon

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถาบันได้จัดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๔ คน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี ผู้แทนของหน่วยงาน และบุคลากรของสถาบันที่สนใจ

          ซึ่งกิจกรรมหลักในวันดังกล่าว ได้มีการการนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) นักศึกษาของสถาบัน (2) นายจ้าง (3) ผู้รับบริการ (4) ศิษย์เก่า (5) บุคลากรของสถาบัน (6) นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 -4 โดยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)  และผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๒๔ หน่วยงาน นำเสนอทิศทางการพลิกโฉมของสถาบัน และหน่วยงาน อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT) ของสถาบัน

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2