650309deqp 01 11zon

ร่วมพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่อง ในกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดประชานิเวศน์ 1

 ศ.ดร. วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่อง ในกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดประชานิเวศน์ 1 ภายใต้โครงการตลาดสดต้นแบบด้านการจัดการขยะพลาสติกที่ต้นทาง สืบเนื่องจาก ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการตลาดสดต้นแบบด้านการจัดการขยะพลาสติกที่ต้นทาง

          ในฐานะหัวหน้าโครงการ ให้กับกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางในหลายพื้นที่ตลาดสดทั้งของภาคเอกชน ตลาดสดท้องถิ่น และตลาดสดสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการขยะพลาสติก เพื่อนำมากำหนดเกณฑ์การดำเนินงานการจัดการขยะพลาสติกในตลาดสด โดยมีตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดต้นแบบที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะพลาสติก

          ทั้งนี้ใน วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการวน และเครือข่ายภาคี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ทำพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่อง “ร้านนี้ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก” และมอบชุดถังรับคืนพลาสติกโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดตลาดประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการตลาดสดต้นแบบด้านการจัดการขยะพลาสติกที่ต้นทาง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงาน ร่วมด้วยนายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และนายจักรชัย  ชุ่มจิตต์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานภาคีอื่น ๆ ตามกล่าวข้างต้น และพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ใช้บริการตลาดเข้าร่วม

ร่วมพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่อง ในกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดประชานิเวศน์ 1
ร่วมพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่อง ในกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดประชานิเวศน์ 1
ร่วมพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่อง ในกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดประชานิเวศน์ 1
ร่วมพิธีมอบป้ายร้านค้านำร่อง ในกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในตลาดสดประชานิเวศน์ 1