650818nida 06

‘นิด้า’ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ‘พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย’

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

          เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ