650819 02

‘NIDA USR’ จัดกิจกรรมระดมทุน ช่วยเหลือน้องๆ ‘ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน’ ชุมชนคลองจั่น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ , นางสาวประภัสสร ประทุมนอก ผู้อำนวยการกองงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนให้แก่ “ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคลองจั่น” ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ                                                       

          โดยได้มอบเงินสนับสนุนในนามสถาบันฯ จำนวน 5,000 บาท และในนามสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ นม ขนม และตุ๊กตาสำหรับเด็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง ทางโครงการ NIDA USR ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน และทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมมา ณ โอกาสนี้