image 2023 04 03 144652483

อธิการบดีร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วม..

อธิการบดีร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 1 เรื่องการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China : PRIC) กับ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัยของประเทศไทย (First Amendment to Memorandum of Understanding on Polar Science Research)                                       

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 14.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างหน่วยงานของประเทศไทย กับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

          1. ความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก มูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานไทย 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน หรือ PRIC (พี อา ไอ ซี) ได้พัฒนาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ตั้งแต่ปี 2559 (คริสต์ศักราช 2016) ในความร่วมมือนี้ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางไปร่วมสำรวจและศึกษาวิจัยในพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติก ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีน ทุกปีๆ ละ 1 ถึง 2 คน โดยเดินทางร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน Chinese National Antarctic Research Expedition ชื่อย่อ CHINARE (อ่านว่า ชิ-นา-เร่) เกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเพื่อรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ รวมถึงต่อระบบนิเวศทางทะเลและสามารถนำข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยได้ในอนาคต

          2. ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ. กับมหาวิทยาลัยแห่งสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน หรือ UCAS (ยูแคส) ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่ UCAS ที่ดำเนินงานมานานตั้งแต่ปี 2552 (คริสต์ศักราช 2009) จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 10 ปี มีผู้ได้รับทุนการศึกษารวม 43 คน สำเร็จการศึกษากลับมาทำงานในประเทศไทยแล้ว 19 คน อยู่ในส่วนราชการ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย ความร่วมมือนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ยังขาดแคลน แต่ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ อาจารย์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป เช่น การจัดการทรัพยากรน้ำ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ดาราศาสตร์ เป็นต้น

          ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ร่วมเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ 1 เรื่องการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ระหว่าง สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China : PRIC) กับ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวิจัยของประเทศไทย (First Amendment to Memorandum of Understanding on Polar Science Research) โดยมี ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก