650823HGU 04 scaled

Handong Global University จากสาธารณรัฐเกาหลี เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้นำคณะผู้แทนจาก Handong Global University ได้แก่ 1.) Dr. Jinwon Ahn, Professor of School of Management & Economics and Director of Handong Institute of International Development Cooperation 2.) Dr. Stephen Strombeck, Dean of School of Business and Professor of Marketing 3.) Mr. Yunsu Shin, Researcher จากสาธารณรัฐเกาหลี

          เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นต้น ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ นางสาวสุพิชญ์ชา คนชม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและร่วมหารือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และนางสาววรรณภรณ์ อนุอัน บรรณารักษ์และนางสาวกันตยา เชยกลิ่น นักประชาสัมพันธ์ได้นำเยี่ยมชมห้องสมุดด้วย