610110 03

สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561 (Retreat สภาสถาบัน) โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบัน คณบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก เพื่อร่วมประชุมอภิปราย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันในเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561
สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561
สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561
สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561
สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561
สภาสถาบันฯ จัดประชุม ครั้งที่ 1/2561