610130 01

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.22 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 80 คน ระดับปริญญาโท 2,268 คน รวม จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,348 คน

โดยในปีนี้ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทาน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สืบไป นอกจากนี้ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ได้แก่  ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนาสังคม) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า

          “บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เชี่ยวชาญศาสตร์การพัฒนา คงจะทราบดีอยู่ทั่วกันแล้ว ว่างานพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งยังอาจมีอุปสรรคปัญหานานาประการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา นอกจากจะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว จึงต้องมีความอดทนเป็นเยี่ยมด้วย ความอดทนนี้ มิใช่การยอมรับสภาพแล้วยอมจำนน แต่คือความมั่นคงของจิตใจ ไม่หวั่นไหวไปกับความยากลำบากทางกายและความเดือดร้อนใจต่าง ๆ เป็นต้นว่า เมื่องานพัฒนาติดขัดล่าช้า ไม่ว่าจากผู้ที่ทำงานร่วมกัน หรือจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม ความอดทนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถคงความสงบนิ่งของจิตใจไว้ได้ ไม่ขุ่นข้องหมองใจหรือท้อถอย ส่งผลให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้งานดำเนินก้าวหน้า ทั้งยังรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันไว้ได้ด้วย จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนทำความเข้าใจ เรื่องความอดทนให้ถูกต้อง แล้วปลูกฝังอบรมไว้ให้เป็นคุณสมบัติ ประจำตัว สำหรับการเป็นนักพัฒนาผู้สามารถต่อไป.”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38