650826 05 1 scaled

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564

มื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564 ณ Hall of Fame ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยมี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ กล่าววัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน และ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน

          พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย