610212

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักสิริพัฒนาได้รับเกียรติจากนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก 6 ประเทศ และร่วมบรรยายในหลักสูตร Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development  ที่จัดอบรมระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ในการนี้ ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 และ 2,  ผอ.คณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand's Path towards Sustainable Development