610213 03 scaled

จัดบรรยายทุนการศึกษาไต้หวัน

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้เรียนเชิญคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์  ผู้อำนวยการ Taiwan Education Center จาก Taiwan Education Center, Thailand พร้อมด้วย อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการ จัดการปัญญาภิวัฒน์ มาบรรยายเรื่อง “ทุนการศึกษาไต้หวัน” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขอ รับทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัย/แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

จัดบรรยายทุนการศึกษาไต้หวัน
จัดบรรยายทุนการศึกษาไต้หวัน
จัดบรรยายทุนการศึกษาไต้หวัน