650906SDGs 04 1

The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs)

 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “การบรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับ” The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals (SDGs) ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

          โดยมี รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน SDGs มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

          สำหรับ Times Higher Education (THE) เป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และเป็นองค์กรแรกที่มีการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  ในการจัดอันดับ Impact Rankings ส่งผลให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษา ทั้งในด้านการผลิตหลักสูตรการศึกษา งานวิจัย และการบริการทางวิชาการสู่สังคม โดยใช้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือสำคัญ 

          การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน และมีแนวทางสำคัญเพื่อนำไปสู่การจัดอันดับ The Times Higher Education Impact Rankings: Sustainable Development Goals และ 2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของสถาบันฯ ในการวางแผนการดำเนินงานให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไป