610315 03

การจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา

          ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้หันมาให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่วางไว้ โดยแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งมุ่งใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศไทย 4.0

          ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ร่วมกับ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความเป็นสากลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

          เนื่องจากคณะที่ปรึกษาได้จัดทำแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) เสร็จสิ้นแล้ว โดยประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) และหน้าที่หลัก (Key Function) และเพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ (Evidence Requirements) และแนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) จึงได้จัดงานสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าว และรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มากล่าวเปิดงาน รวมทั้งได้รับเกียรติจากคณะรับรองการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

          ทั้งนี้ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยและสำรวจความคิดเห็น สาขาการวิจัยและพัฒนา มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบอาชีพนักวิจัยอิสระหรือผู้ที่มีตำแหน่งนักวิจัยในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย 1) นักวิจัยประเภทวิชาการ (Theoretical Researcher) ซึ่งศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนางานวิชาการ และ 2) นักวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (R&D and Innovation Researcher) ซึ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ดียิ่งขึ้น 

          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ www.rpqthailand.com หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ คุณไพลิน เชื้อหยก ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 081-782-8042 หรืออีเมล์ rpq.nida@gmail.com 

การจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
การจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ