650124mou 01 11zon

Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 Mr Wong Kai Jiun, Minister Counsellor and Deputy Chief of Mission from Embassy of the Republic of Singapore ณ กรุงเทพฯ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหาร เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบัน

          ในการนี้ รศ. ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน
Embassy of the Republic of Singapore เยือนสถาบัน