610315gstm 06 scaled

MOU คณะการจัดการการท่องเที่ยว (นิด้า) กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา และพัฒนาบุคลากร และ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดย นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย ใน “โครงการเปิดบ้านสอนน้อง”

          ทั้งนี้เพื่อนำผลงานวิจัยของบุคลากรไปใช้ประโยชน์ในด้านการบิน จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ให้บุคลากร แลกเปลี่ยนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกัน สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากร ของบริษัท รวมถึงหน่วยงานทั้ง 2 จะช่วยกันเผยแพร่การดำเนินงานที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา