610226 05

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU

 เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนักศึกษาทุนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าพบ คณะผู้บริหารและนักศึกษาของ International University (IU-VNU) และ University of Social Sciences and Humanities (USSH-VNU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน้ำของรัฐในเครือของ Vietnam National University

          เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Master of Management in Intergrated Tourism and Hospitality ให้แก่กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี และยังร่วมหารือกับผู้บริหารคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU
คณะการจัดการการท่องเที่ยว เยือน IU-VNU และ USSH-VNU