610323 06

NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3 : ธรรมาภิบาลกับราชการในยุค 4.0 โดยความร่วมมือของคณาจารย์ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) อาทิ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินราธิราช

NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3
NIDA WISDOM FORUM ครั้งที่ 3