610329 03 scaled

คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา และ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร อาจารย์ประจำคณะ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคมของส่วนราชการ ระดับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลป- ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา

คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร
คณะพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์หลักสูตร