52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วงเช้าสถาบันได้จัดให้มีพิธีทาง ศาสนา พิธีถวายราชสดุดีแด่รัชกาลที่ 9 พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน จากนั้นเข้าสู่พิธีรับมอบทุน มอบโล่/รางวัล ตามลำดับ ได้แก่ พิธีรับมอบทุน พัฒนาสถาบัน พิธีมอบโล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์แด่ผู้มีอุปการคุณ พิธีมอบโล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พิธีมอบเกียรติบัตรแด่บุคลากรอาวุโสปฏิบัติงานครบ 30 ปี พิธีมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2560 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในโครงการ Innovation for Change พิธีมอบโล่รางวัลแด่อาจารย์ราชพฤกษ์ ซึ่งในปีนี้ได้แก่ ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน จากคณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ จากนั้น เข้าสู่การประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 52 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน เรื่อง พัฒนบริหารสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Development Administration towards Sustainable Development) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีกล่าวรายงาน และ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน กล่าวเปิดงาน ในการประชุมครั้งนี้ สถาบันได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการอภิปรายทางวิชาการ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธาน กรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Prof.Dr.Wolfgang Drechsler Professor of Governance at the Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance at Tallinn University of Technology, Estonia รวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ใน 12 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ การบริหารการพัฒนาสังคม การบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ

          อีกหนึ่งกิจกรรมภายในงานคือการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ กลุ่มบริษัทพัฒนาเมือง 13 บริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาเมืองและพัฒนาโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองในทุกด้านที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนและประเทศได้อย่างแท้จริง โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

          นอกจากนี้ สถาบันได้จัดกิจกรรมงานออกร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเดียวกันนี้ โดยมีการออกร้าน สอยดาวนิด้าลุ้นรางวัลต่างๆ มากมาย ผู้สนใจสามารถซื้อสลากกาชาดนิด้า ฉบับละ 100 บาท ลุ้นรางวัลเป็น ทองคำ จำนวน 672 รางวัล มูลค่ารวม 1,800,00 บาท รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย