MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
MOU ด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ