610227 12

งาน International Night ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงาน International Night 2018 ณ ห้องจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

          โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย และผู้แทนจากสถานทูตและศูนย์ การศึกษาต่างๆ เข้าร่วมงานดังต่อไปนี้ Ms.Chimi Dema Phuntsho, First Secretary Mr.Sonam Tobgay, Second Secretary จากสถานทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย Mr.James Nyongesa, First Secretary จากสถานทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย Ms.Leowania Leow Sui Yin, First Secretary (Information & Public Diplomacy) Mr.Somkid Deelua, Information Assistant จากสถานทูตสหพันธรัฐมาเลเซียประจำประเทศไทย Mr.Wong Kai Jiun, Minister – Counsellor and Deputy Chief of Mission จากสถานทูต สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย และ Ms. Jill Lai จากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย