610330oia 05

University of York เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 Professor Dr. Nick Milner, Associate lecturer, Senior Tutor on York Short Courses, York Summer Schools and Short Courses, Centre for Global Programmes, Global Engagement จาก University of York สหราชอาณาจักร เดินทางเยือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

          ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ- นานาชาติ ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ และ ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบัน

University of York เยือนสถาบัน
University of York เยือนสถาบัน
University of York เยือนสถาบัน
University of York เยือนสถาบัน
University of York เยือนสถาบัน