610409 01

แสดงความยินดีเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ท่านนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 20 ปี