610408 05 scaled

กีฬาสานสัมพันธ์ “รักผูกพันเพื่อผองเรา”

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “รักผูกพันเพื่อผองเรา” ระหว่าง 5 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะสถิติประยุกต์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน งานนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อสานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 5 คณะ  ณ อาคารชุบ กาญจนปะกร (NIDA)