610423 04

นิด้าจับมือ ป.ป.ส. พัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สร้างนวัตกรรมองค์กร

 NIDA ลงนาม MOU กับ ป.ป.ส. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมขององค์กรในทางที่ดีขึ้นอย่างมีแบบแผน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA (นิด้า) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดย นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. และ นายวีรวัฒน์  เต็งอำนวย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ ป.ป.ส. กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิต อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. 

          พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการมาสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีแบบแผน เพื่อให้ความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

          ทั้งนี้ “นิด้า” และ “ป.ป.ส” จะร่วมกันพัฒนาพัฒนางานวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด และ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านยาเสพติด (POLL) เพื่อพัฒนานักยุทธศาสตร์ การบริหาร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ การพยากรณ์ข้อมูล และการนำข้อมูลมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับ ตลอดจนเพื่อการประเมินบทบาท ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนความคุ้มค่า ในการดำเนินงานขององค์กร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและสร้างนวัตกรรมขององค์กรในทางที่ดีขึ้นอย่างมีแบบแผน