610425

อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม

  คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุมให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกฤตยา  จันทรเกษ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง ส่วนกลาง (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักบรรณสารการพัฒนา

อบรมการเขียนหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม