610425oia 04 scaled

Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช,ร่วมต้อนรับ Dr. Kee-Seon Yoo ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชม ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน
Handong Global Universiy สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนสถาบัน