610511MOU 03

MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช. โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

          สถาบันภาคีทั้งหมด 40 สถาบัน ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลรัฐและเอกชน เช่น ร.พ.ตำรวจ ร.พ.กรุงเทพ และ ร.พ.บำรุงราษฎร์ 2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค 3) มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เช่น NIDA จุฬาฯ ธรรมศาสตร์  มศว. มหิดล รังสิต ฯลฯ โดยสาระสำคัญของความร่วมมือ คือ หากสถาบันภาคีใดต้องการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วช. จะช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง และสามารถไปศึกษาดูงานที่สถาบันภาคีอื่นที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ แล้วได้ และอาจารย์/นักวิจัยของสถาบันภาคีสามารถส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนโดยคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committees: CREC) ได้ (มีค่าธรรมเนียมซึ่งแตกต่างกันระหว่างโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภาครัฐและโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภาคเอกชน)

MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.
MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.
MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคีและ วช.