610511oia 01

นิด้า เยือน Inha University

รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Inha University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา

นิด้า เยือน Inha University
นิด้า เยือน Inha University
นิด้า เยือน Inha University
นิด้า เยือน Inha University