610511gspa 04

NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว

มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนา NIDA Wisdom Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว โดยความร่วมมือของคณาจารย์ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          อาทิ อ.ดร.ประพิณ  นุชเปี่ยม และ อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ อ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ และ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการ ณ ห้อง 4013 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช

NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว
NIDA Wisdom Forum : ดราม่าแท็กซี่ไทย แก้ตรงไหนถึงลงตัว