610514 01

นิด้า เยือน Kyung Hee University

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Kyung Hee University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมา

นิด้า เยือน Kyung Hee University
นิด้า เยือน Kyung Hee University
นิด้า เยือน Kyung Hee University