650928nida 02 1

‘นิด้า’ จัดงานแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565

มื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยในปีนี้ มีบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ

          – นางวรรณี กาญจนวงศ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

          – รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะสถิติประยุกต์

           – นางสุภาพร หงษาวงษ์

คณะภาษาและการสื่อสาร

          – รศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค

          – รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ 

          – นางสาวธาราทิพย์ ชื่นเพ็ง

สำนักงานสถาบันปฏิบัติงานศูนย์ประสาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

          – นางสาวรุ่งทิพย์ ศิริปิ่น

สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร

          – อาจารย์หน่อย วินัยสุรเทิน

          – นางสายพิณ จีนโน

          – นางอุไร เหลืองบริสุทธิ์

          – นางสาวศุภนิจ ศรีรักษ์

สำนักงานสถาบัน กองกลาง

          – นายสุชาติ ชมชื่น

          – นายศรีคำรณ ปาณาพงษ์

          ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาสถาบันของเรามาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป

          สามารถติดตามชมภาพบรรยากาศความประทับใจ ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nida.ac.th&set=a.457468476407647